Privacy Policy

Home Privacy Policy

 

HET BELEID VAN IPEX INZAKE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

IPEX hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, contactpersonen van haar klanten, prospecten en alle personen die hun persoonsgegevens verstrekken aan IPEX. IPEX streeft ernaar om alle wetgeving die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te eerbiedigen.

Dit beleid is van toepassing op (i) alle personen die hun persoonsgegevens verstrekken aan IPEX, bv. in hun hoedanigheid van klant, leverancier, contactpersoon, prospect of bezoeker van haar productievestigingen of haar website, en (ii) alle personen van wie de persoonsgegevens worden verstrekt aan IPEX door klanten van IPEX in het kader van de levering van een dienst die onderworpen is aan een regelgevend kader (bv. geregistreerde e-mail). Dit beleid is van toepassing op alle methoden voor het verzamelen van gegevens, ongeacht of deze gegevens worden verzameld via telefoon, e-mail, contactformulier op de website, presentatie van een visitekaartje, enz.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking:

IPEX NV, met maatschappelijke zetel te 1480 Saintes, Avenue Landas 5, ingeschreven in de KBO [Kruispuntbank van Ondernemingen] onder het nummer 429.119.090.

IPEX LIEGE NV, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Industriel des Hauts Sarts, 2e Avenue 65, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0667.681.781.

Contactpersoon voor gegevensbescherming: Jean-Marc STRAUVEN: DPO@IPEXGROUP.COM

Verzamelde gegevens.

IPEX verzamelt en verwerkt persoonsgegevens zoals naam, voornaam, titel, adres, land, telefoonnummer, e-mail, moedertaal, login, wachtwoord, referentie van het bedrijf waarvoor u werkt, om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en/of u te kunnen informeren over de door IPEX geleverde diensten. IPEX registreert ook beelden van haar bezoekers van haar productievestigingen met behulp van bewakingscamera’s. De beelden van bezoekers worden door IPEX opgeslagen op deze productievestigingen.

IPEX tracht enkel gegevens te verzamelen die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor haar doelstellingen. De beelden van de bewakingscamera’s worden tijdelijk bewaard en worden alleen in geval van incidenten bekeken.

Cookies.

IPEX gebruikt analytische cookies om uw gebruik en toegang tot haar website te verbeteren. IPEX kan dankzij deze cookies ook uw gebruik van haar website analyseren. Het is altijd mogelijk om cookies te weigeren. Bepaalde onderdelen van de website kunnen dan mogelijks niet werken. Indien u meer informatie wil over cookies kan u steeds surfen naar www.aboutcookies.org.

Verwerkingsgrond voor het verzamelen van gegevens.

Als u een product of dienst bestelt, verzamelt IPEX uw gegevens met het oog op de uitvoering van dit contract met u.

IPEX heeft ook belang om uw persoonsgegevens te verwerken om u op de hoogte te houden over promoties of speciale evenementen.

Indien uw gegevens worden verzameld en/of gebruikt in het kader van de uitvoering van een dienst die onderworpen is aan een reglementair kader (bv. geregistreerde e-mail), is de verwerkingsgrond een wettelijke verplichting.

IPEX heeft tot slot een belang om haar productievestigingen te bewaken. Dit zorgt er ook voor dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard.

Indien u nog nooit contact heeft gehad met IPEX en u bent geen professional die mogelijk geïnteresseerd is in IPEX diensten en/of producten, zal IPEX uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken.

Verwerkingsdoeleinden

IPEX gebruikt uw gegevens om

 • de door haar klanten gevraagde diensten te leveren in het kader van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen,
 • uw vragen over haar diensten te beantwoorden,

Directe en indirecte gegevensverzameling.

In principe verzamelt IPEX de verwerkte gegevens rechtstreeks van u. IPEX kan echter ook indirect gegevens verzamelen door (i) professionele gegevens van verkopers op te zoeken bij bedrijven die mogelijke klanten kunnen zijn op websites (zoals Linkedin of websites van bedrijven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in IPEX-diensten) of in gespecialiseerde tijdschriften, of tijdens congressen of bepaalde gebeurtenissen die verband houden met IPEX-activiteiten, en (ii) wanneer uw gegevens aan IPEX zijn verstrekt door haar klanten in de loop van de levering van een dienst die aan een reglementair kader (bv. geregistreerde e-mail) is onderworpen.

Mededeling van gegevens aan derden.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld indien wettelijk verplicht) zal IPEX uw gegevens niet aan derden meedelen of verkopen.

Sommige derde personen kunnen uw persoonsgegevens echter verwerken in het kader van de levering van diensten van technische aard, zoals leveranciers van computerdiensten (verwerkers).

Uw gegevens worden in geen geval buiten Europa verwerkt.

Toegang tot de verzamelde informatie, correctie, verwijdering van gegevens.

In de gevallen en in de mate voorzien door de wet kunt u, onder de volgende voorwaarden

 • toegang en/of een kopie vragen van uw persoonsgegevens opgeslagen in de IPEX-databases
 • vragen om uw gegevens te corrigeren of uw gegevens te verwijderen, voor zover dit de uitvoering van de door IPEX geleverde diensten niet onmogelijk maakt.
 • zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken om beperking van deze verwerking.
 • vragen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener worden doorgegeven.

IPEX kan u vragen om een bewijs van identificatie voor te leggen vooraleer in te gaan op uw verzoek.

Persoonsgegevens worden uit de IPEX-bestanden verwijderd uiterlijk na afloop van een periode van drie jaar na het einde van het contract of na afloop van een periode van een jaar na het uitblijven van een reactie van uw kant op een mededeling van of contact met IPEX.

Beveiliging van de gegevens.

IPEX heeft beveiligde servers en alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt door medewerkers die gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting.

Aanpassingen. Dit beleid wordt regelmatig bijgewerkt. IPEX nodigt haar bezoekers of contacten daarom uit om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Contact opnemen met IPEX.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, als u specifieke hulp nodig heeft of als u een opmerking heeft, vragen wij u contact met ons op te nemen via de onderstaande kanalen:

 • Per e-mail naar: DPO@Ipexgroup.com
 • Met de post naar: IPEX SA/NV, ter attentie van de DPO, Avenue Landas 5, 1480 Saintes.
 • Per telefoon: + 32 (0)2 641 12 00

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat wij uw gegevens niet behandelen met de zorgvuldigheid die u verwacht.

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in België kan worden gecontacteerd op het volgende adres:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • +32 (0)2 274 48 00

 

LA POLITIQUE D’IPEX EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL

La protection de la vie privée des clients d’IPEX, de ses interlocuteurs, de ses prospects et de toutes les personnes qui fournissent leurs données à caractère personnel à IPEX est d’une importance capitale pour IPEX qui cherche à respecter toute la législation applicable à la collecte et au traitement des données à caractère personnel, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGP).

Cette politique s’applique donc à (i) toutes les personnes qui fournissent à IPEX leurs données à caractère personnel en tant que clients, fournisseurs, contacts, prospects et visiteurs des sites de production et de son site Web, et (ii) toutes les personnes dont les données sont fournies à IPEX par les clients d’IPEX dans le cadre de la prestation d’un service soumis à un cadre réglementaire (ex. courriel recommandé). Cette politique s’applique également à toutes les méthodes de collecte de données, que ces données soient recueillies par téléphone, courriel, formulaire de contact sur le site Web, présentation d’une carte professionnelle, etc.

Entités conjointement responsables du traitement des données :

s.a. IPEX, dont le siège social est situé 1480 Saintes, avenue Landas 5, enregistrée à la BCE sous le n°429.119.090.

s.a. IPEX LIEGE, dont le siège social est situé 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 2E avenue, 65 enregistrée au BCE sous le n° 0667.681.781.

Représentant responsable de la protection des données : Jean-Marc STRAUVEN : DPO@IPEXGROUP.COM

Données recueillies.

IPEX recueille et traite vos données à caractère personnel telles que les nom, prénom, titre, adresse, pays, numéro de téléphone, courriel, langue maternelle, login, mot de passe, référence de l’entreprise pour laquelle vous travaillez, afin de pouvoir fournir les services convenus et/ou vous informer des services fournis par IPEX. IPEX enregistre également des images de ses visiteurs sur ses sites de production à l’aide de caméras de surveillance.

IPEX cherche à limiter les données recueillies à celles qui sont directement nécessaires à ses fins. Les images des caméras de surveillance sont conservées temporairement et ne sont visualisées qu’en cas d’incident.

Cookies.

IPEX utilise des témoins analytiques pour améliorer votre utilisation et votre accès à son site Web. IPEX peut également, grâce à ces cookies, analyser vos visites sur son site Web. Il est toujours possible de refuser les cookies. Toutefois, l’accès à certaines fonctionnalités du site Web pourrait alors être rendu impossible. Pour en savoir plus sur les cookies, IPEX vous invite à consulter le site Web www.aboutcookies.org.

Base juridique pour la collecte des données.

IPEX recueille vos données en vue de l’exécution d’un contrat si vous avez commandé un produit ou un service.

IPEX prévoit également utiliser vos données en fonction de ses intérêts pour vous tenir au courant des promotions ou des événements spéciaux.

Si vos données sont collectées et/ou utilisées dans le cadre de l’exécution d’un service soumis à un cadre réglementaire (par exemple le courrier électronique recommandé), la base juridique du traitement est une obligation légale.

Enfin, IPEX évoque son intérêt pour la surveillance de ses sites de production qui assure également le stockage de vos données en toute sécurité.

Si vous n’avez jamais été en contact avec IPEX et que vous n’êtes pas un professionnel potentiellement intéressé par les services et/ou produits IPEX, IPEX vous demandera la permission d’utiliser vos données. Vous pouvez bien sûr retirer votre autorisation à tout moment.

Objectifs de la collecte de données.

IPEX utilise vos données pour

 • fournir les services demandés par ses clients dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles,
 • répondre à vos questions sur les services,
 • vous informer de nouveaux services, d’offres promotionnelles, etc.

Collecte directe et indirecte des données.

En principe, IPEX collecte les données traitées directement auprès de vous. Toutefois, IPEX peut également recueillir des données indirectement (i) en recherchant les coordonnées professionnelles du personnel de vente auprès d’entreprises potentiellement clientes sur des sites Web (tels que Linkedin ou les sites Web d’entreprises qui pourraient être intéressées par les services d’IPEX) ou dans des revues spécialisées, ou lors de congrès ou événements particuliers liés aux activités d’IPEX, et (ii) lorsque vos données ont été fournies à IPEX par ses clients dans le cadre du service qui est soumis à une réglementation (par exemple un courrier électronique recommandé).

Communication de données à des tiers.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles (par exemple si imposées par la loi), IPEX ne divulguera ni ne vendra vos données à des tiers.

Certaines sociétés tierces peuvent toutefois traiter occasionnellement vos données à caractère personnel à l’occasion de la fourniture de services de nature technique, tels que des fournisseurs de services informatiques (sous-traitants).

En aucun cas, vos données ne sont traitées en dehors de l’Europe.

Accès aux informations collectées, rectification, suppression.

Dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues par la loi applicable, vous pouvez

 • demander l’accès et/ou une copie de vos données à caractère personnel telles qu’elles sont stockées dans les bases de données d’IPEX
 • demander de corriger vos données ou d’effacer vos fichiers à condition que cela ne rende pas impossible l’exécution des services fournis par IPEX.
 • vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel ou demander la limitation de ce traitement.
 • demander que vos données à caractère personnel soient transmises directement à un autre fournisseur de services.

IPEX peut vous demander de fournir une preuve d’identité avant de faire droit à votre demande.

Les données à caractère personnel sont effacées des fichiers d’IPEX au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la fin du contrat ou un an après l’absence de réaction de votre part suite à une communication ou un contact avec IPEX.

Sécurisation des données.

IPEX dispose de serveurs sécurisés et seule la personne autorisée peut traiter les données. Toutes les données recueillies seront traitées confidentiellement par les employés liés par des engagements de confidentialité.

Mise à jour. Cette politique de collecte et de traitement des données à caractère personnel sera mise à jour régulièrement. IPEX invite donc ses visiteurs ou ses contacts à consulter régulièrement ce lien.

Contacter IPEX.

Si vous souhaitez exercer l’un des droits énoncés ci-dessus, si vous avez besoin d’une assistance spécifique ou si vous souhaitez envoyer un commentaire, nous vous prions de bien vouloir nous contacter par l’un des moyens indiqués ci-dessous :

 • Par e-mail à : DPO@Ipexgroup.com
 • Par courrier à l’adresse suivante : IPEX SA/NV, à l’attention du DPD, avenue Landas 5, 1480 Saintes
 • Par téléphone : + 32 (0)2 641 12 00

N’hésitez pas à nous contacter si vous estimez que nous ne traitons pas vos données avec le soin que vous attendez.

L’autorité de contrôle de la protection des données en Belgique peut être contactée à l’adresse suivante :

Autorité de contrôle de la protection des données

 • Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
 • +32 (0)2 274 48 00

 

 

IPEX’S POLICY FOR COLLECTING AND PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

Protecting the privacy of IPEX’s customers, contacts, prospective clients and anyone else who gives their personal details to IPEX is incredibly important for IPEX, which strives to respect all legislation that applies to collecting and processing personal data, including the General Data Protection Regulation (GDPR).

This policy therefore applies to (i) everyone who provides IPEX with their personal data as customers, suppliers, prospective clients and visitors to production sites and its website, and (ii) everyone whose data is provided to IPEX by IPEX’s customers within the context of providing a service subject to a regulatory framework (e.g. registered email). This policy also applies to all methods for collecting data, whether by telephone, email, contact form on the website, presentation of a business card etc.

Entities jointly responsible for processing data:

s.a. (“société anonyme”) IPEX, with registered office at 1480 Saintes, avenue Landas 5, registered with the BCE under no. 429.119.090.

s.a. (“société anonyme”) IPEX LIEGE, with registered office at 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 2E avenue, 65 registered with the BCE under no. 0667.681.781.

Representative responsible for data protection: Jean-Marc STRAUVEN: DPO@IPEXGROUP.COM

Date collected.

IPEX collects and processes your personal data such as surname, first name, title, address, country, telephone number, email address, first language, username, password, details of the company for which you work, in order to provide the agreed services and/or keep you informed of services provided by IPEX. IPEX also records images of visitors to its production sites using surveillance cameras.

IPEX strives to limit the data collected to that which is directly necessary for its purposes. The surveillance camera images are stored temporarily and are only viewed in the event of an incident.

Cookies.

IPEX uses cookies to improve your use of and access to its website. Using these cookies, IPEX can also analyse your visits to its website. It is always possible to refuse cookies. However, access to certain functionalities of the website may then be made impossible. To find out more about cookies, IPEX invites you browse the website www.aboutcookies.org.

Legal basis for collecting data

IPEX collects your data in order to perform a contract if you have ordered a product or service.

IPEX also intends to use your data according to its own interests to keep you informed of promotions or special events.

If your data is collected and/or used within the context of providing a service that is subject to a regulatory framework (registered email for example), the legal basis for processing is a legal obligation.

Lastly, IPEX would like to mention its interest in monitoring its production sites, which also involves storing your data securely.

If you have never been in contact with IPEX and are not a professional potentially interested in IPEX’s services and/or products, IPEX will ask your permission for using your data. You can of course withdraw your authorisation at any time.

Purposes of collecting data

IPEX uses your data to

 • provide the services requested by its customers within the context of fulfilling contractual obligations,
 • answer your questions about the services,
 • inform you of new services, promotional offers etc.

Direct and indirect data collection

In principle, IPEX collects processed data directly from you. Nevertheless, IPEX may also collect data indirectly (i) by searching for the professional contact details of sales staff working for potential client companies on websites (such as Linkedin or the websites of companies that might be interested in IPEX’s services) or in specialist magazines, or at conferences or specific events connected to IPEX’s activities, and (ii) when your data has been given to IPEX by its clients within the context of the service that is subject to regulation (registered email for example).

Passing on data to third parties

Apart from in exceptional circumstances (if stipulated by law for example), IPEX will not disclose or sell your data to third parties.

Some third-party companies may however occasionally process your personal data when providing technical services, such as IT service providers (subcontractors).

Under no circumstances will your data be processed outside Europe.

Access to collected data, correction, deletion

In the circumstances and subject to the conditions stipulated by the applicable law, you can

 • request access to and/or a copy of your personal data that is stored in IPEX’s databases.
 • ask for your data to be corrected or for your files to be deleted as long as this does not make it impossible for the services provided by IPEX to be executed.
 • object to the processing of your personal data or ask for this processing to be limited.
 • ask for your personal data to be sent directly to another service provider.

IPEX may ask you to provide proof of identity before responding to your request.

Personal data is deleted from IPEX’s files no later than three years after the end of the contract or one year after you have not responded to communication or contact with IPEX.

Data security

IPEX uses secure servers and only the individual authorised to do so can process data. All data collected will be treated confidentiality by employees bound by confidentiality undertakings.

Updates This privacy policy will be updated regularly. IPEX therefore asks its visitors and contacts to check this link regularly.

Contact IPEX

If you would like to exercise one of the rights listed above, if you need specific help or if you would like to send us a comment, please contact us in one of the following ways:

 • By email to: DPO@Ipexgroup.com
 • By post to the following address: IPEX SA/NV, for the attention of the DPO, avenue Landas 5, 1480 Saintes
 • By telephone: + 32 (0)2 641 12 00

Please do not hesitate to contact us if you feel that we are not processing your data with the care that you expect.

Belgium’s data protection authority can be contacted at the following address:

Autorité de contrôle de la protection des données

 • Rue de la Presse, 35, 1000 Brussels
 • +32 (0)2 274 48 00