Gebruiksvoorwaarden

Home Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Website

 

Wij wensen dat uw bezoek aan onze Website voor u een aangename en leerrijke ervaring is, en dat u goed op de hoogte bent van onze respectievelijke rechten en verplichtingen. Daarom hebben wij deze bindende gebruiksvoorwaarden opgesteld, die u moet naleven telkens wanneer u deze Website gebruikt. Het is belangrijk dat u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig leest, alvorens deze Website te bezoeken.

Versie van toepassing sedert 4/7/2019.

 1. Algemeen

Deze Website wordt beheerd door IPEX N.V., een bedrijf dat is gevestigd in België, Landaslaan 5, 1480 Sint-Renelde (“IPEX Group”). Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze Website zijn eigendom van IPEX Group, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze Website is ten strengste verboden.

U mag een gedeelte van de Website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dient u de volgende copyright-vermelding in alle kopieën op te nemen: © Copyright 2019, IPEX Group. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

 1. een (kopie) van (een gedeelte van) de Website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
 2. (een gedeelte van) de Website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

 

Elke inbreuk op of het niet naleven van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op beschermd materiaal waarvan IPEX Group de eigenaar is, kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties, evenals een veroordeling tot het vergoeden van alle veroorzaakte schade.

 

 1. Verantwoordelijkheid

Wanneer u gebruik maakt van en surft op deze Website, gebeurt dat op eigen risico. Noch IPEX Group noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of het functioneren van de Website is aansprakelijk voor eventuele directe of incidentele schade, gevolgschade, indirecte of punitieve schade die voortkomt uit uw toegang tot of gebruik van deze Website, of materiaal of informatie die daarop vermeld staat.

 

IPEX Group is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Website. IPEX Group is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de Website.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, is IPEX Group niet aansprakelijk voor bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van inhoud, reclame, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of andere externe bronnen waarnaar de Website verwijst.

 

 

 1. Gebruik van de Website

U verbindt er zich toe bij het gebruik van de Website om:

 1. De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de privacy policy van de Website;
 2. Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
 3. Geen handelingen te verrichten die IPEX Group, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
 4. Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins;
 5. Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn;
 6. Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps)naam te gebruiken;
 7. Geen code of login in te brengen die hem niet toebehoort;
 8. Er zo goed mogelijk over te waken dat zijn code en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde;
 9. Elk niet toegestaan gebruik van zijn code en login onmiddellijk te melden aan IPEX Group;
 10. Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk te melden aan IPEX Group;
 11. Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;
 12. Zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

 

 

 1. Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de Website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

 

 1. Persoonsgegevens

Indien u op de Website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze https://www.ipexgroup.com/privacy-policy/ van toepassing. Wij raden u aan deze privacy policy goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

 1. Contact

Indien u een vraag of klacht hebt over deze Website, neem dan contact op met:

IPEX N.V.

Landaslaan, 5

1480 Sint-Renelde

Belgium

infobe@ipexgroup.com

T +32(0)2/641.12.00

KBO 0429.119.090 RPR Waals-Brabant

BTW-nr: 0429.119.090

 

 1. Diversen

De nietigheid van een clausule heeft niet de algehele nietigheid van deze Gebruiksvoorwaarden tot gevolg. De nietigheid van een clausule zal ertoe leiden dat deze wordt vervangen door een geldige clausule welke dezelfde geest weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website en/of deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is voor de plaats waarin IPEX Group haar maatschappelijke zetel heeft gevestigd.