Terms & Conditions Digitaal Aangetekend / Recommandé Digital

Home Terms & Conditions Digitaal Aangetekend / Recommandé Digital

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden van IPEX NV (hierna “IPEX” genoemd)

 

IPEX NV, Avenue Landas 5, 1480 Saintes. KBO/BTW: BE 0429 119 090

 

 1. Toepassingsgebied en aanvaarding
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geregistreerde e-maildienst zoals beschreven in artikel 2 (hierna de “SRE”) die door IPEX aan haar klanten wordt aangeboden, rechtstreeks op zijn website of via een medium ontwikkeld door een derde zoals een mobiele applicatie, software of website.
  • Behoudens de uitdrukkelijk voor consumenten bestemde voorwaarden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op zowel consumenten als professionele klanten (hierna te noemen “Gebruikers”).
  • Deze algemene voorwaarden vormen het contract met betrekking tot de SRE tussen IPEX en de Gebruiker, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de Gebruiker of van derden die de SRE op hun medium toestaan of aanbieden. Bij de bevestiging van zijn bestelling bij IPEX, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij de bepalingen van deze algemene voorwaarden, die eveneens op elk moment beschikbaar zijn op de website https://www.ipexgroup.com/terms-conditions-digitaal-aangetekend-recommande-digital/ heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard.
 2. Werking van de SRE
  • IPEX levert een dienst voor het verzenden, volgen en archiveren van aangetekende elektronische post. De aan de Gebruiker aangeboden dienst omvat het bewijs van de verwerking van de verstrekte gegevens, het bewijs van de afwezigheid van enige wijziging, verlies, diefstal of ongeoorloofde wijziging van de gegevens, het bewijs van de verzending en ontvangst van de gegevens naar het door de Gebruiker opgegeven adres, alsmede het tijdstip en de datum van de verschillende handelingen.
  • De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat IPEX verschillende soorten SRE’s aanbiedt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (hierna de “eIDAS-verordening”). De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de ontvankelijkheid en de rechtsgevolgen van de verschillende soorten SRE kunnen variëren. Voor meer informatie over de verschillende SRE’s die IPEX aanbiedt, kan de gebruiker de website raadplegen: https://www.digitaalaangetekend.be/diensten-2/digitaal-aangetekend/.
  • Om de SRE te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker verbinding maken met het platform voor elektronische aangetekende zendingen en moet hij alle voor de verzending vereiste gegevens invoeren, met inbegrip van het e-mailadres van de ontvanger, het doel van de verzending en de bijlage.
  • De geautomatiseerde gegevens (hierna de “Logs”) die in de computersystemen van IPEX of haar onderaannemer worden bijgehouden, worden als voldoende en onafhankelijk bewijs beschouwd en vormen het bewijs van communicatie, soorten diensten, overeenkomsten en betalingen tussen de partijen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 3. Rechten en verplichtingen van de partijen
  • IPEX verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de goede werking van de SRE te waarborgen. IPEX behoudt zich echter het recht voor om de werking van de SRE op te schorten voor testen, audits, werkzaamheden ter verbetering van het netwerkverkeer, onderhoud, serverupdates, in geval van een storing of dreigende storing, zonder dat IPEX aan de Gebruiker enige garantie of vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd is.
  • De Gebruiker erkent dat de SRE wordt uitgevoerd onmiddellijk nadat de Gebruiker zijn bestelling heeft voltooid. Bijgevolg doet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van elk herroepingsrecht in dit verband op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht.
  • De Gebruiker verbindt zich ertoe om op duidelijke, leesbare en volledige wijze zijn contactgegevens en in het bijzonder een geldig e-mailadres, de via de SRE’s door te geven gegevens en de exacte en volledige e-mailadressen van de ontvanger door te geven. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het bestaan en de juistheid van deze gegevens. IPEX is in geen geval aansprakelijk voor de juistheid van de door de gebruiker verstrekte gegevens.
  • De Gebruiker zal zich onthouden van elk ongeoorloofd gebruik van de SRE en van elke schending van de toepasselijke wetgeving. IPEX kan verplichtingen jegens de Gebruiker opschorten indien de Gebruiker in strijd handelt met de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden, op welke wijze dan ook, zonder dat IPEX enige garantie of vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd is aan de Gebruiker.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen op het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de SRE, inclusief een veilig wachtwoord, een up-to-date besturingssysteem en een antivirus.
  • Dit contract wordt niet door IPEX voor de Gebruiker gearchiveerd en de Gebruiker moet zijn exemplaar van het contract zelf bewaren.
  • IPEX behoudt zich het recht voor om de SRE of een deel van de dienst te leveren met een of meer onderaannemers.
  • IPEX behoudt zich het recht voor om de SRE op elk moment aan te passen, te verbeteren en bij te werken. Indien de aanpassing leidt tot een aanzienlijk verschil in het gebruik van de SRE, zal de Gebruiker binnen een redelijke termijn worden geïnformeerd.
 4. Betaling van de SRE
  • Indien de SRE wordt besteld via de toepassing, de software of de website van IPEX of een derde die de betaling van de dienst op zich neemt, stemt de Gebruiker ermee in dat de betaling wordt gedebiteerd van zijn bankrekening of kredietkaart of gefactureerd door IPEX of de derde, naargelang het geval. Elke bestelling van een SRE of elke IPEX factuur is contant betaalbaar. In de aangegeven prijzen zijn alle belastingen inbegrepen. Het niet afleveren van een zending door een onjuist adres, een fout van de gebruiker of omwille van enige andere reden buiten de macht van IPEX om, schort de verplichting tot betaling van de diensten niet op of annuleert deze niet.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse rente verschuldigd van 1% op het verschuldigde bedrag. De Gebruiker is ook automatisch een bijkomende contractuele schadevergoeding van 15% verschuldigd, met een minimum van 15 euro.
  • Bij niet-betaling op de overeengekomen datum behoudt IPEX zich tevens het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten voor de Gebruiker onmiddellijk op te schorten.
 5. Aansprakelijkheid van de partijen
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het gebruik van de SRE aan te passen aan de precieze en concrete kenmerken van zijn behoeften. IPEX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruiker om de SRE te gebruiken, noch voor zijn keuze om gebruik te maken van een gekwalificeerde of ongekwalificeerde dienst in de zin van het eIDAS-reglement. De Gebruiker erkent eveneens dat de SRE niet alle aangetekende zendingen kan vervangen, in het bijzonder deze die wettelijk of contractueel verplicht zijn.
  • IPEX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de door te geven gegevens. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de verzonden gegevens, de keuze van het transmissiekanaal en het adres van de ontvanger. IPEX verbindt zich ertoe geen toegang te krijgen tot de inhoud van de aangetekende elektronische post, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker of de autoriteiten. IPEX kan niet garanderen dat de door de Gebruiker bijgevoegde bestanden vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige programma’s en kan evenmin systematisch controleren of de inhoud van de aangetekende elektronische post niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. IPEX behoudt zich echter het recht voor om de dienst op te schorten of te beëindigen als IPEX gegronde redenen heeft om te vermoeden dat de inhoud van de geregistreerde elektronische post een virus, spam of in strijd met de toepasselijke wetgeving kan zijn.
  • Voor zover wettelijk toegestaan, kan IPEX niet aansprakelijk worden gesteld:
   • omdat de ontvanger weigert de hem toegezonden elektronische aangetekende brief te openen;
   • als gevolg van het niet voltooien van de zendingen in geval van onbeschikbaarheid van de ontvanger, hetzij door een onjuist adres dat door de gebruiker is doorgegeven, hetzij door een probleem met de prestaties van de e-mailserver van de ontvanger;
   • voor het niet afgeven van een aangetekende brief. De aansprakelijkheid van IPEX in verband met de aangetekende postdienst is beperkt tot het indienen van de aangetekende brief op het postkantoor;
   • indien de schade het gevolg is van nalatigheid of fout van de Gebruiker of van het al dan niet opzettelijk niet nakomen door de Gebruiker van de verplichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de geldende wettelijke bepalingen en enige andere overeenkomst tussen de Partijen;
   • voor enige schade of verlies waarvan bewezen of beweerd wordt dat het zich heeft voorgedaan als gevolg van of in verband met het gebruik van inhoud, reclame, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of andere externe bronnen waarnaar de IPEX-website verwijst;
   • voor elke onderbreking van de SRE indien deze het gevolg is van onderhoud, netwerkstoring of -verlies, of computerinbraak: deze situaties worden beschouwd als gevallen van overmacht. In geval van een onderbreking van de SRE, zal IPEX de Gebruikers op haar website in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van het begin en het einde van de onderbreking.
   • voor alle indirecte schade, met inbegrip van inkomstenderving, verlies van gegevens of kansen, winstderving, imago- of reputatieschade van de Gebruiker, enz.
  • Binnen de door de wet toegestane maximumgrenzen en zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande uitsluitingen, kan IPEX in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hoger is dan het bedrag dat daadwerkelijk door de Gebruiker voor de desbetreffende dienst is betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de omvang van zijn schade te beperken zodra deze wordt ontdekt door passende maatregelen te nemen.
  • Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld indien zij door onvoorziene, onweerstaanbare en externe omstandigheden (“overmacht”) geheel of gedeeltelijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Naast de gevallen die van oudsher in de jurisprudentie als gevallen van overmacht worden erkend, is deze clausule ook van toepassing in geval van vernietiging van computerapparatuur, computeraanvallen of piraterij, volledige of gedeeltelijke blokkering van de bandbreedte, verwijdering of een tijdelijk of permanent verbod, om welke reden dan ook, op de toegang tot het internet, de netwerken of de telecommunicatiemiddelen, waarvan de oorzaak buiten de controle of de controle van de partijen ligt.
 6. Klacht
  • De Gebruiker die een klacht wenst in te dienen, stuurt binnen de acht dagen na de levering van de SRE een e-mail naar IPEX op het adres infobe@ipexgroup.com. Anders kan de klacht niet ontvankelijk worden verklaard. Een klacht schort de verplichting tot betaling volgens de tussen partijen gemaakte afspraken niet op.
 7. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
  • IPEX verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de elektronische correspondentie tussen de Gebruiker en de ontvangers ervan te waarborgen en geen toegang te krijgen tot de inhoud van de geregistreerde elektronische post, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker of de autoriteiten.
  • IPEX voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (AVG). IPEX’s privacy policy is https://www.ipexgroup.com/privacy-policy/.
 8. Intellectueel Eigendom
  • De diensten, de website en de inhoud ervan, de mobiele toepassing en de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle grafische, visuele, geluids-, fotografische en tekstuele elementen, de architectuur van de website, zijn het exclusieve eigendom van IPEX of hun respectieve eigenaars. Het is verboden deze elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren en reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPEX.
  • Het merk en logo IPEX, evenals de bedrijfsnamen en de bijbehorende onderscheidende tekens, zijn het exclusieve eigendom van IPEX. De reproductie of weergave van het geheel of een deel van deze tekens is ten strengste verboden en moet schriftelijk worden goedgekeurd door IPEX.
  • IPEX behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die deze clausule schendt en om civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid te aanvaarden.
 9. Slotbepalingen
  • IPEX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijziging is pas van kracht nadat de Gebruiker hiervan op geldige wijze in kennis is gesteld en voor elke SRE-bestelling die na die datum wordt geplaatst.
  • Het feit dat IPEX op een bepaald moment van de Gebruiker niet verlangt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden nakomt, doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van IPEX om op enig moment daarna nakoming te eisen. Het feit dat IPEX afziet van enige schending door de Gebruiker van enige bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand door IPEX van enige andere schending van dezelfde of enige andere bepaling, noch een verklaring van afstand van de verplichting in kwestie.
  • De eventuele nietigheid van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.
  • De relatie tussen de Gebruiker en IPEX wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd, onverminderd het recht van de Gebruiker of IPEX om zich tot de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker te wenden.

 

 

 

Conditions Générales de vente de la s.a. IPEX (ci-après « IPEX »)

 

IPEX SA, Avenue Landas 5, 1480 Saintes. BCE/TVA : BE 0429 119 090

 

 1. Champ d’application et acceptation
  • Les présentes conditions générales sont applicables au service de courriers recommandés électroniques tel que décrit à l’article 2 (ci-après le « SRE ») offert par Ipex à ses clients, directement sur son site internet ou via un support développé par un tiers telle qu’une application mobile, un logiciel ou un site internet.
  • Sous réserve des clauses expressément destinées aux clients consommateurs, les présentes conditions générales s’appliquent tant aux clients consommateurs qu’aux clients professionnels (ci-après les « Utilisateurs »).
  • Les présentes conditions générales forment, entre IPEX et l’Utilisateur, le contrat relatif au SRE, à l’exclusion de toutes autres conditions générales, en ce compris les conditions générales de l’Utilisateur ou celles des tiers qui autorisent ou offrent le SRE sur leur support. Au moment de confirmer sa commande auprès d’IPEX, l’Utilisateur reconnait expressément avoir lu et accepté sans réserve les dispositions des présentes conditions générales, par ailleurs disponibles à tout moment sur le site internet https://www.ipexgroup.com/terms-conditions-digitaal-aangetekend-recommande-digital/.
 2. Fonctionnement du SRE
  • IPEX s’engage à fournir un service d’envoi, de traçage et d’archivage de courriers recommandés électroniques. Le service offert à l’Utilisateur englobe la preuve du traitement des données transmises, la preuve de l’absence d’altération, de perte, vol ou modification non autorisée des données, la preuve de leur envoi et de leur réception à l’adresse transmise par l’Utilisateur ainsi que l’heure et la date des différentes opérations.
  • L’Utilisateur est informé qu’IPEX offre différents types de SRE en vertu du Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ci-après, le « Règlement eIDAS »). L’Utilisateur est informé du fait que la recevabilité et les effets juridiques des différents types de SRE peuvent varier. Pour plus d’informations sur les différents SRE offerts par IPEX, l’Utilisateur peut consulter le site internet : https://www.recommandedigital.be/les-services/recommande-electronique/.
  • Pour pouvoir utiliser le SRE, l’Utilisateur doit se connecter sur la plateforme d’envoi de courrier recommandé électronique et doit entrer toutes les données requises pour l’envoi, notamment l’adresse e-mail du destinataire, l’objet de l’envoi et la pièce jointe.
  • Les registres informatisés (les « Logs »), conservés dans les systèmes informatiques d’IPEX ou de son sous-traitant seront considérés comme preuve suffisante et autonome, et font foi des communications, types de service, accords et paiements intervenus entre les parties, sauf preuve contraire.
 3. Droits et obligations des Parties
  • IPEX s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour garantir le bon fonctionnement du SRE. IPEX se réserve toutefois le droit de suspendre le fonctionnement du SRE pour des raisons de test, d’audit, de travaux d’amélioration du trafic réseau, de maintenance, de mises à jour des serveurs, en cas de panne ou menace de panne, sans qu’aucune garantie ou indemnisation d’aucune sorte ne soit due à l’Utilisateur.
  • L’Utilisateur reconnait que le SRE est exécuté immédiatement après que l’Utilisateur a finalisé sa commande. En conséquence, l’Utilisateur renonce expressément à tout droit de rétractation à cet égard sur base de l’article VI.53 CDE.
  • L’Utilisateur s’engage à transmettre de manière claire, lisible et complète ses coordonnées et notamment une adresse e-mail valable, les données à transmettre via les SRE, de même que les adresses e-mail exactes et complètes du destinataire. Seul l’Utilisateur est responsable de l’existence et de l’exactitude de ces données. En aucun cas, IPEX ne peut être tenue responsable de l’exactitude des données fournies par l’Utilisateur.
  • L’Utilisateur s’abstient de toute utilisation non autorisée du SRE et de toute violation de la législation applicable. IPEX peut suspendre des obligations envers l’Utilisateur si celui-ci agit en violation de la législation applicable ou des présentes conditions générales, de quelque manière que ce soit, sans qu’aucune garantie ou indemnisation d’aucune sorte ne soit due à l’Utilisateur.
  • Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de prévoir des mesures de sécurité suffisantes sur l’appareil qu’il utilise pour accéder au SRE, notamment un mot de passe sécurisé, un système d’exploitation à jour, un antivirus.
  • Le présent contrat n’est pas archivé par IPEX pour l’Utilisateur et ce dernier doit garder lui-même sa copie du contrat.
  • IPEX se réserve le droit de traiter le SRE ou une partie du service avec un ou plusieurs sous-traitants.
  • IPEX se réserve le droit d’adapter, d’améliorer et de mettre à jour à tout moment le SRE. Si l’adaptation génère une différence importante dans l’utilisation du SRE, l’Utilisateur en sera informé dans un délai raisonnable.
 4. Paiement du SRE
  • Si le SRE est commandé via l’application, le logiciel ou le site internet d’IPEX ou d’un tiers qui prend en charge le paiement du service, l’Utilisateur accepte que le paiement sera, selon le cas, débité de son compte bancaire ou de sa carte de crédit ou sera facturé par IPEX ou par le tiers. Toute commande d’un SRE ou toute facture d’IPEX est payable au comptant. Les prix indiqués sont toutes taxes comprises. L’absence de remise d’un envoi en raison d’une adresse erronée, d’une faute de l’Utilisateur ou pour toute autre raison indépendante d’IPEX ne peut suspendre ou supprimer l’obligation de paiement des services.
  • Le défaut de paiement à l’échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l’obligation à charge de l’Utilisateur de payer un intérêt mensuel de 1 % sur la somme due. L’Utilisateur est en outre tenu de plein droit au paiement d’une indemnité complémentaire conventionnelle de 15 %, avec un minimum de 15 euros.
  • A défaut de paiement à la date convenue, IPEX se réserve également le droit de suspendre immédiatement toute exécution ultérieure des services pour l’Utilisateur.
 5. Responsabilité des Parties
  • Il appartient à l’Utilisateur d’adapter l’utilisation du SRE aux caractéristiques précises et concrètes de ses besoins. IPEX n’est en aucun cas responsable du choix de l’Utilisateur d’utiliser le SRE, ni de son choix de recourir à un service qualifié ou non qualifié au sens du Règlement eIDAS. L’Utilisateur reconnait également que le SRE ne peut remplacer tous les recommandés postaux, en particulier ceux imposés par la loi ou par contrat.
  • IPEX n’est en aucun cas responsable du contenu des données à transmettre. L’Utilisateur est le seul responsable des données transmises, du choix du canal de transmission et de l’adresse du destinataire. IPEX s’engage à ne pas accéder au contenu des courriers recommandés électroniques, sauf à la demande expresse de l’Utilisateur ou des autorités. IPEX ne peut garantir, dans les fichiers joints par l’Utilisateur, l’absence de virus ou d’autres programmes malveillants ni vérifier de manière systématique si le contenu du courrier recommandé électronique ne viole pas la législation applicable. IPEX se réserve toutefois le droit de suspendre ou d’arrêter le service si IPEX a des raisons légitimes de suspecter que le contenu du courrier recommandé électronique pourrait être un virus, un spam, ou contraire à la législation applicable.
  • Dans les limites autorisées par la loi, la responsabilité de IPEX ne peut pas être mise en cause :
   • en raison du fait le destinataire refuse d’ouvrir l’envoi recommandé électronique qui lui a été envoyé ;
   • en raison du non-aboutissement des envois en cas d’indisponibilité du destinataire, qu’elle soit due à une adresse erronée transmise par l’Utilisateur ou, le cas échéant, à un problème de performance du serveur de messagerie du destinataire ;
   • pour la non-délivrance d’un recommandé postal. La responsabilité d’IPEX dans le cadre du service de recommandé postal est limitée au dépôt du recommandé à la poste ;
   • lorsque le dommage résulte d’actes de négligence ou d’erreurs de l’Utilisateur ou du non-respect volontaire ou involontaire par l’Utilisateur des obligations qui résultent directement ou indirectement des présentes Conditions Générales, des dispositions légales en vigueur et de toute autre convention qui lie les Parties ;
   • pour tout dommage ou perte avéré ou allégué consécutifs ou en relation avec l’utilisation de contenus, publicités, biens ou des services disponibles sur d’autres sites internet ou d’autres sources externes auxquels le site de IPEX renvoie ;
   • pour toute interruption du SRE si celle-ci le résultat d’un entretien, d’une panne ou de la perte de réseau, ou d’une intrusion informatique, ces situations étant assimilées à des cas de force majeure. En cas d’interruption du SRE, IPEX informera dans la mesure du possible les Utilisateurs sur son site internet du début et de la fin de cette interruption.
   • pour tout dommage indirect en ce compris les pertes de revenus, de données, ou d’opportunités, la privation de bénéfices, l’atteinte à l’image ou à la réputation de l’Utilisateur, etc.
  • Dans les limites maximums autorisées par la loi et sans préjudice des exclusions précitées, IPEX ne pourra, en toute hypothèse, être tenue responsable pour tout dommage pour un montant qui excède la somme effectivement payée par l’Utilisateur pour le service correspondant. Il appartient à l’Utilisateur de limiter le montant de son préjudice dès la découverte de celui-ci en prenant les mesures appropriées.
  • Aucune Partie ne peut être tenue responsable s’il lui est impossible de respecter tout ou partie de ses obligations en raison de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures (« force majeure »). En plus des cas traditionnellement reconnus en jurisprudence comme des cas de force majeure, la présente clause s’appliquera également en cas de destruction d’équipements informatiques, d’attaques informatiques ou de piratage, de blocage total ou partiel de la bande passante, de suppression ou d’interdiction temporaire ou définitive, pour quelque raison que ce soit, de l’accès à l’internet, aux réseaux, aux moyens de télécommunication dont la cause échappe à la volonté ou au contrôle des Parties.
 6. Réclamation
  • L’Utilisateur qui souhaite introduire une réclamation adresse à IPEX un courriel à l’adresse infobe@ipexgroup.com dans les huit jours de la prestation du SRE. A défaut, la réclamation ne pourra être déclarée recevable. Une réclamation ne suspend pas l’obligation de payer conformément aux accords intervenus entre Parties.
 7. Confidentialité et données personnelles
  • IPEX s’engage à prendre les mesures nécessaires pour garantir le secret des correspondances électroniques entre l’Utilisateur et ses destinataires, et à ne pas accéder au contenu des courriers recommandés électroniques, sauf à la demande expresse de l’Utilisateur ou des autorités.
  • IPEX respecte les dispositions légales applicables en matière de protection des données personnelles, en ce compris le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). La politique de respect des données à caractère personnel d’IPEX est accessible https://www.ipexgroup.com/privacy-policy/
 8. Propriété intellectuelle
  • Les services, le site internet et son contenu, l’application mobile et son contenu, comprenant sans limitation tous ses éléments graphiques, visuels, sonores, photographiques et textuels, l’architecture du site internet, sont la propriété exclusive d’IPEX ou de leurs titulaires respectifs. Il est interdit de modifier, copier et reproduire tout ou partie de ces éléments sans l’autorisation écrite et préalable d’IPEX.
  • La marque et le logo IPEX, ainsi que les dénominations sociales, et signes distinctifs y afférents sont la propriété exclusive d’IPEX. La reproduction ou la représentation de tout ou partie de ces signes est strictement interdite et doit faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable d’IPEX.
  • IPEX se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne qui viole cette clause et d’engager sa responsabilité civile et pénale.
 9. Dispositions finales
  • IPEX se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales. La modification ne sera effective que lorsqu’elle aura été portée valablement à la connaissance de l’Utilisateur et pour toute commande de SRE effectué à partir de cette date.
  • Le fait qu’IPEX n’exige pas à quelque moment que ce soit l’exécution par l’Utilisateur de l’une quelconque de ses obligations au titre des présentes conditions générales n’affectera d’aucune façon le droit pour IPEX d’en exiger l’exécution à quelque moment que ce soit par la suite. Le fait qu’IPEX renonce à faire valoir la violation par l’Utilisateur de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales ne vaudra pas renonciation par IPEX à faire valoir toute autre violation de la même disposition ou de toute autre disposition, ni renonciation à l’obligation en question.
  • La nullité éventuelle d’une ou de plusieurs des clauses des présentes conditions générales n’altère pas la validité des autres dispositions.
  • La relation entre l’Utilisateur et IPEX est exclusivement soumise au droit belge. En cas de contestation, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Nivelles sont compétents, sans préjudice du droit de l’Utilisateur ou d’IPEX d’introduire une action devant les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du domicile de l’Utilisateur.

General Terms and Conditions of Sale for the s.a. (“société anonyme”) IPEX (hereinafter referred to as “IPEX”)

 

IPEX SA, Avenue Landas 5, 1480 Saintes. BCE/VAT: BE 0429 119 090

 

 1. Scope and acceptance
  • These terms and conditions apply to the registered email service as described in article 2 (hereinafter referred to as the “RES”) offered by Ipex to its customers, directly via its website or via a method developed by a third party such as a mobile app, a software program or a website.
  • Subject to clauses specifically aimed at consumer customers, these terms and conditions apply to both consumer customers and business customers (hereinafter referred to as the “Users”).
  • These terms and conditions constitute the contract between IPEX and the User covering the RES, to the exclusion of any other terms and conditions, including the User’s terms and conditions or those of third parties that authorise or offer the RES via their method. By confirming their order with IPEX, the User specifically acknowledges that they have read and unreservedly accept the provisions of these terms and conditions, which are also available at any time on the website https://www.ipexgroup.com/terms-conditions-digitaal-aangetekend-recommande-digital/.
 2. How the RES works
  • IPEX undertakes to provide a service to send, track and archive registered emails. The service offered to the User encompasses evidence relating to the processing of the data transmitted, proof of the absence of any damage, loss, theft or unauthorised alteration of the data, proof that it has been sent and received by the address provided by the User, as well as the time and date of the different stages.
  • The User is informed that IPEX offers different types of RES by virtue of Regulation (EU) no. 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC (hereinafter referred to as the “eIDAS Regulation”). The User is informed of the fact that the admissibility and legal effects of the different types of RES may vary. For more information about the different RESs offered by IPEX, the User can refer to the website: https://www.recommandedigital.be/les-services/recommande-electronique/.
  • In order to be able to use the RES, the User must sign in to the platform for sending registered emails and enter all the details required to send a message, including in particular the recipient’s email address, what is to be sent and any attachments.
  • Logs kept in the IT systems belonging to IPEX or its subcontractor are regarded as sufficient, independent proof, and are valid as communications, types of service and payments between parties, unless there is proof to the contrary.
 3. The Parties’ rights and obligations
  • IPEX undertakes to make every effort to make sure that the RES works properly. IPEX nevertheless reserves the right to suspend the RES due to testing, auditing, work to improve network traffic, maintenance, server updates, faults or threats of faults, without any guarantee or compensation of any kind being owed to the User.
  • The User acknowledges that the RES is fulfilled immediately after the User has finalised their order. As a result, the User explicitly waives any right of withdrawal in this regard on the basis of article VI.53 of the Belgian Code of Economic Law.
  • The User undertakes to provide their details clearly, legibly and comprehensively, including in particular a valid email address, the data to be transmitted via the RES, as well as the recipient’s exact, complete email addresses. The User has sole responsibility for the existence and accuracy of this data. In any case, IPEX cannot be held responsible for the accuracy of the data provided by the User.
  • The User will refrain from any unauthorised use of the RES and any breach of applicable legislation. IPEX may suspend its obligations towards the User if the latter breaches applicable legislation or these terms and conditions, in any way whatsoever, without any guarantee or compensation of any kind being owed to the User.
  • It is the User’s responsibility to take sufficient security measures on the device they use to access the RES, including in particular a secure password, an up-to-date operating system and anti-virus software.
  • This contract is not saved by IPEX for the User, and the latter must keep their own copy of the contract.
  • IPEX reserves the right to handle the RES or part of the service with one or more subcontractors.
  • IPEX reserves the right to adapt, improve and update the RES at any time. If the adaptation gives rise to a significant difference in the use of the RES, the User will be informed of this with reasonable notice.
 4. Paying for the RES
  • If the RES is ordered via the app, software or website provided by IPEX or a third party that deals with payment for the service, the User accepts that the payment will, depending on the circumstances, be debited from their bank account or credit card or billed by IPEX or the third party. Any order for an RES or any IPEX bill is payable in cash. The prices indicated are inclusive of all taxes. If a message is not sent due to an incorrect email address, a mistake by the User or any other reason outside IPEX’s control, the obligation to pay for the services will not be suspended or waived.
  • Failure to pay any amount when due will automatically and without notice incur monthly interest of 1% of the amount owed, payable by the User. The User will also have to pay additional contractual compensation of 15%, with a minimum of 15 Euros.
  • If the payment is not received by the agreed date, IPEX also reserves the right to suspend any subsequent provision of services for the User immediately.
 5. The Parties’ responsibilities
  • It is the User’s responsibility to adapt the use of the RES to the specific, practical characteristics of their needs. IPEX is under no circumstances responsible for the User’s decision to use the RES, or for their decision to use a qualified or non-qualified service as defined in the eIDAS Regulation. The User also acknowledges that the RES cannot replace all registered postal services, in particular those imposed by the law or a contract.
  • IPEX is under no circumstances responsible for the content of the data to be transmitted. The User has sole responsibility for the data transmitted, the choice of transmission channel and the recipient’s address. IPEX undertakes not to access the content of registered emails unless explicitly asked to do so by the User or the authorities. IPEX cannot guarantee that there are no viruses or other malicious programs in files attached by the User, or that they will systematically check to make sure that the content of the registered email does not breach applicable legislation. IPEX nevertheless reserves the right to suspend or terminate the service if IPEX has legitimate grounds to suspect that the content of the registered email could include a virus, spam, or something that breaches applicable legislation.
  • Within the limits authorised by the law, IPEX cannot be held responsible:
   • if the recipient refuses to open the registered email sent to them;
   • if messages are not sent successfully due to the unavailability of the recipient, whether due to an incorrect address provided by the User or, if applicable, a problem with the performance of the recipient’s email server;
   • if anything sent by registered mail is not delivered. Within the context of the registered post service, IPEX’s responsibility is limited to submitting the registered letter to the post office;
   • when the harm results from negligence or errors by the User, or an intentional or unintentional breach by the User of the obligations resulting directly or indirectly from these Terms and Conditions, statutory provisions in force or any other agreement binding the Parties;
   • for any actual or alleged harm or loss following on from or relating to the use of content, advertising, goods or services available on other websites or other external sources to which the IPEX website refers;
   • for any interruption to the RES if it is the result of maintenance, a fault or network loss, or hacking, as these situations will be treated in the same way as force majeure. If the RES is interrupted, IPEX will inform Users, if possible on its website, about the beginning and end of this interruption.
   • for any indirect harm, including loss of income, data, opportunities or profit, harm to the User’s image or reputation etc.
  • Within the maximum limits authorised by law, and without prejudice to the abovementioned exclusions, IPEX can under no circumstances be held responsible for any damages for a total amount exceeding the amount paid by the User for the corresponding service. The User is responsible for limiting the total loss suffered as soon as this loss is identified by taking appropriate measures.
  • Neither party can be held responsible if it is impossible for them to fulfil all or part of their obligations due to unforeseeable, unavoidable events outside their control (“force majeure”). In addition to circumstances traditionally recognised in case law as instances of force majeure, this clause will also apply in the event of the destruction of IT equipment, hacking or pirating, the total or partial block of bandwidth, a temporary or permanent ban on or removal of access to the Internet, networks or means of telecommunication where the cause is outside the Parties’ volition or control.
 6. Complaints
  • If a User would like to a submit a complaint, they should send IPEX an email to infobe@ipexgroup.com within eight days of the provision of the RES. Failing this, the complaint cannot be declared admissible. A complaint does not suspend the obligation to pay amounts due in accordance with the agreements between the Parties.
 7. Confidentiality and personal data
  • IPEX undertakes to take necessary measures to guarantee the confidentiality of electronic communications between the User and their recipients, and not to access the content of registered emails unless explicitly asked to do so by the User or the authorities.
  • IPEX complies with the legal provisions applicable to protecting personal data, including General Data Protection Regulation no. 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR). IPEX’s privacy policy can be found at https://www.ipexgroup.com/privacy-policy/
 8. Intellectual property
  • The services, website and its content, the mobile app and its content, including, without limitation, all of its graphical, visual, sound, photographic and text elements and the architecture of the website, are the exclusive property of IPEX or their respective owners. Changing, copying and reproducing all or part of these elements without the prior written authorisation of IPEX is prohibited.
  • The IPEX brand and logo, as well as the related company names and distinctive signs, are the exclusive property of IPEX. The reproduction or representation of all or part of these signs is strictly prohibited and must be the subject of the prior authorisation of IPEX in writing.
  • IPEX reserves the right to take legal action against anybody who breaches this clause, and hold them civilly and criminally liable.
 9. Final provisions
  • IPEX reserves the right to change these terms and conditions. Such changes will only come into effect once they have been duly brought to the User’s attention and for any order for an RES placed after this date.
  • If IPEX does not demand that the User fulfil any of their obligations as stipulated in these terms and conditions, this will in no way affect IPEX’s right to demand that they be fulfilled at any time subsequently. If IPEX does not take action when the User has breached any of the provisions of these terms and conditions, this does not mean that IPEX waives the right to take action for any other breach of the same provision or any other provision, and nor does it constitute a waiver of the obligation in question.
  • If one or more of the clauses of these terms and conditions is null and void, this does not affect the validity of the other provisions.
  • The relationship between the User and IPEX is exclusively subject to Belgian law. In the event of a dispute, the courts of the district of Nivelles will have sole jurisdiction, without prejudice to the right of the User or of IPEX to take legal action in the courts of the legal district with jurisdiction where the User lives.